ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΦ. ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ